Υπηρεσίες Μικρομεταφορών

  • Αποσυναρμολόγηση & Συναρμολόγηση Επίπλων
  • Αποσύνδεση & Σύνδεση Ηλεκτρικών Συσκευών
  • Συσκευασία Επίπλων, Ηλ. Συσκευών, Αντικειμένων
  • Ανυψωτικό Μηχάνημα για Ογκώδη Αντικείμενα

Άμεση Επικοινωνία

    Λήψη